Hải Sơn

Hải Sơn

MEETS ALL REQUIREMENTS
OF CUTOMER

Nhận thấy xu hướng phát triển trong ngành bất động sản công nghiệp cho thuê cùng với sự tin tưởng của khách hàng. Năm 2021, HLI tiếp tục nghiên cứu tiếp tục đầu tư nhà xưởng cho thuê theo mô hình full option. Bao gồm nhà xưởng xây sẵn, hệ thống kho lạnh, kệ công nghiệp hoặc nhà xưởng theo yêu cầu trên toàn bộ cụm KCN thuộc HLI.

FACTORY FULL OPTION

PRODUCTS
SERVICES

CONTACT FOR PRICING

E-profile

Customers' special requests are met by Hoa Long as quickly as possible.

Download profile 2021