Thông tin cổ phiếu

Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Hòa Long (HOSE: HLI)

Nhóm ngành: Đầu tư bất động sản công nghiệp

Giải pháp
công nghiệp!

Các yêu cầu đặc biệt
của khách hàng đều
được Hoà Long đáp ứng
nhanh chóng nhất.

Tải profile 2021

Dữ liệu được thể hiện trên trang web này chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin tham khảo, không phục vụ mục đích giao dịch. Dữ liệu do Vietstock cung cấp. HLI không trực tiếp cung cấp hoặc lưu trữ các dữ liệu này và không chịu trách nhiệm về tính chính xác, đầy đủ, kịp thời của dữ liệu.